Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Клембівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04325868) був реорганізований і увійшов до складу Ямпільської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Регламент роботи Клембівської сільської ради

                                               Затверджено

                                                                                          рішенням 1  сесії 7 скликання

                                                                                             від 05 листопада 2016року, № 7

                                                                               

1.    ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 Згідно з Конституцією України,  Законом України « Про місцеве самоврядування» сільська рада є органом  місцевого самоврядування, що представляє  спільні інтереси територіальної громади села у межах повноважень.

 

Стаття 2 Діяльність сільської ради здійснюється на засадах народовладдя,законності,гласності, колегіальності, поєднання місцевих та державних інтересів, виборності, правової та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України.

Стаття 3 Порядок формування і організація діяльності ради, її органів /депутатів/ та посадових осіб  визначається  Конституцією  України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також даним регламентом.

Стаття 4 Рада вважається  правомочною за умови обрання не  менш як  двох третин депутатів від загального складу ради. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 5   Зміни і доповнення до Регламенту приймаються сільською  радою за пропозицією голови ради,постійних комісій, депутатів чи групи депутатів. Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові, який складає проект плану та виносить його на обговорення в постійних комісіях. Після цього проект плану виноситься на розгляд ради.

Стаття 6

            В цьому регламенті і постановляючій частині рішень сільської ради  приймаються такі терміни:

            - рада-                        Клембівська сільська рада

            - сесія-                        сесія Клембівської сільської ради

            - загальний склад-    загальний склад депутатів Клембівської сільської ради

            - депутат-                   депутат Клембівської сільської  ради

            - голова ради             голова Клембівської сільської ради

            - постійна комісія-    постійна комісія Клембівської сільської  ради

           - посадові особи-       депутати, які працюють у Клембівській сільській раді на

                                               постійній основі.

            - регламент-              регламент Клембівської сільської ради

            - вибрати-                  віддати перевагу комусь для виконання певних повноважень

            - призначити-                       поставити на посаду, вмінити певні обов’язки

            - запит-                      заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз’яснення  чи

                                               викласти позицію з питань, які мають суспільне значення.

            Інші терміни використовуються у відповідності з їх  загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, які не допускають подвійного тлумачення.

  ГЛАВА ІІ.С Е С І Ї    Р А Д И

 Стаття 7

          Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Рада правомочна розглядати та вирішувати питання, віднесенні законодавством до її відання.

Стаття 8   1.Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності  рада може прийняти рішення про проведення  закритого пленарного  засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь  народні депутати України, депутати районної та обласної рад представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо,телебачення та інші запрошені.

  2. На закритому засіданні  ради має право бути присутнім голова районної ради та голова районної державної адміністрації, прокурор району, а також посадові особи, присутність, яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

            Запрошення осіб, які не є депутатами, визначає і організовує сільський голова. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

            Запрошені особи не мають права  втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

            Гласність роботи ради забезпечується  інформацією про її діяльність .

Стаття 9

            1.Сесії ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

            2.У разі неможливості або немотивованої відмови сільського голови, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником  голови сільської ради. Перелік таких випадків передбачений Законом.

            Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або виконавчим комітетом ради.

            3.Рішення сільського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця її проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

            Повідомлення подаються шляхом оголошень у встановлених місцях або попередженням особисто кожного депутата письмово або усно.

            На будинку сільської ради, де працює рада, піднімається Державний Прапор України.

            Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається винести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

Стаття 10

           1.Для  розгляду  невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається  позачергова сесія ради.

            2.Позачергова сесія ради скликається сільським головою за власною ініціативою,  постійною  комісією, не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради.

            3.Пропозиція і обгрунтування щодо  необхідності скликання позачергової сесії  подаються в письмовій формі сільському голові з переліком питань, які пропонуються для розгляду.

            4.Розпорядження сільського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення  не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках- за один день.

            5.При надзвичайних ситуаціях сільський голова  може скликати позачергову сесію не пізніш ,як  за три дні до її відкриття.

            6.Матеріали позачергової сесії  видаються депутатам при реєстрації.

Стаття  11

            1.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини  депутатів від загального складу ради.

            2.Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за 30 хвилин до відкриття засідання ради, а також може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним  засіданням ради.

Стаття 12

            1.Пропозиції щодо питань порядку денного можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, виконкомом сільської ради, загальними зборами громадян.

Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

            2.Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про прийняття пропозиції або про її відхилення, інформує депутатів сільської ради на сесії про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний сесії затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

            3.Доповіді ,співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, які  виносяться на розгляд ради, готуються постійними  комісіями в межах їх компетенції, депутатами або комісіями по підготовці питань, які утворюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, виконкомом сільської ради.

            4.При  підготовці питань , що  виносяться на розгляд ради, проводяться необхідні перевірки стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш  важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

            5. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них попередньо розглядаються відповідними  постійними комісіями.

            6.Матеріали з питань, що  пропонуються для розгляду на сесії, подаються сільському голові чи його заступнику пізніш, як за  20 днів  до відкриття чергової сесії з аналітичною доповідною і проектом  рішення .

            7.Після реєстрації і розгляду сільським головою чи секретарем сільської ради матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним  комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про  що  повідомляється ініціатору.

            8.Комісія розглядає пропозицію і проект рішення на своїх засіданнях у присутності того, хто  її ініціював, а при необхідності залучає фахівців. Комісія має право вносити зміни до проекту рішень, а також підготувати свій проект рішення.

            У разі незгоди з проектом рішення  додаються письмові висновки, а також зміни та доповнення.

           9.З врахуванням висновків комісії (комісій) сільський голова приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії чи мотивує його відхилення.

            10.Питання ,які конче потребують розгляду і не  вимагають попередньої підготовки за рішенням ради, можуть вноситися в порядок денний  сесії під час її проведення.

            11.Пропозиції по уточненню порядку денного вносяться сільському голові не пізніш,як за  шість днів до початку роботи сесії.

            12.Голова ради на сесії  інформує депутатів  про пропозиції щодо порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи чи депутати наполягатимуть на включення  до порядку денного відхилених ним пропозицій, то вони вирішуються голосуванням.

            13.Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 13.

            1.На початку чергової сесії, з присутніх депутатів обирається секретар шляхом голосування. Пропозицію вносить голова. Обрання секретаря сесії приймається рішення більшістю присутніх депутатів.

            2.Секретар веде протокол сесії, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, проводить підрахунки голосів при проведенні відкритого голосування.

Стаття 14.

            1.Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або його заступник, а вразі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій, один з депутатів за рішенням ради.

            2.Засідання ради розпочинається о __________ годині і закінчується о __________ годині, включаючи перерви на 10 хвилин, через кожні дві години роботи сесії, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

            3.На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного сільський голова або заступник  сільської ради в усній формі інформує депутатів про стан справ на території села, про роботу ради, депутатів, про запити депутатів та з інших питань, а також  дає відповіді на запитання депутатів.

            Обговорення цих повідомлень не проводиться.  на запитання і відповіді відводиться не більше  20 хвилин.

            4.Пропозиції щодо припинення роботи сесії  вносяться сільським головою, постійною комісією ради, депутатськими групами, депутатами. Рішення  про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення  про їх призупинення більшістю голосів  присутніх на сесії депутатів ради.

Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, по якому необхідні консультації, на час не більше 20 хвилин, задовольняється без голосування.

4.Сільський голова на сесії:

 • забезпечує  дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;
 • керує засіданням ради, слідкує за дотриманням квоти сесії і прийнятого порядку денного;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок,у разі порушень виступаючими регламенту, має право його попередити або позбавити слова;
 • надає у погодженні з депутатами, слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися до виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;
 • при  необхідності  змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим регламентом,
 • може,у погодженні з депутатами, продовжити час для виступів,а також  вмотивовано змінити їх черговість;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу  ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;
 • проводить голосування з питань, які потребують  прийняття рішення сесії і оголошує  його результати;
 • дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;
 • має право позбавити участі в засіданні запрошеної особи, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;
 • підписує протокол засідання сесії;
 • організує проведення консультацій з  постійними комісіями, депутатськими групами для подолання розбіжності та вирішення інших питань, які виникають в ході роботи сесії.

Сільський голова на сесії сприяє співдружності, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємозгоджених рішень.

            5.Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою .Діловодство ведеться на державній мові.

Стаття   15

            1.Час для доповіді на сесії встановлюється в межах  40 хвилин, співдоповіді, інформації - до 15 хвилин. Для виступів у депутатам надається до 7 хвилин, внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів – до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачу відводиться до 10 хвилин, співдоповідачу – до 5 хвилин.

За проханням депутата для  виступів з мотивів  голосування , інших процедурних питань надається до  1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час , але не  більше 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата по його заяві може прийматися протокол рішення.

            Перед початком дебатів, виходячи з кількості бажаючих встановлюється граничний час. по його закінченню дебати  припиняться, якщо рада не прийняла іншого рішення.

            2.Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються сільському голові на сесії письмово.

           3.Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських груп, слово надається обов»язково до припинення дебатів.

            4.Сільський голова, голова постійної і тимчасової комісії, з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше  5 хвилин. Продовження часу допускається тільки за згодою більшості присутніх депутатів.

            5. Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії, в іншому випадку виступ не вноситься до протоколу сесії.

            6.Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ  іншій особі. Перед кожним виступом  депутат зобов”язаний  називати своє прізвище і номер виборчого округу. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові  некоректні вислови , закликати по протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках  головуючий зобов”язаний  попередити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права  для наступного виступу.

           Якщо оратор перебрав відведений йому для  виступу час, виступає не по суті  обговорюваного питання, головуючий після одного  попередження  позбавляє його слова.

            7.При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку бюджету сільської ради, звітів про  іх виконання, обов”язково заслуховуються доповіді, проводиться їх обговорення.

            8.З усіх питань державного адміністративного, господарського і  соціально-культурного будівництва, які розглядає рада, як правило,  заслуховується співдоповідь  відповідної постійної комісії чи кількох комісій, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

            9.Дебати з обговорюваного питання  припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів  доповідач  і співдоповідач має право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутату після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

До обговорюваного питання можуть передати головуючому свої пропозиції і зауваження записками, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів  депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій і зауважень здійснюється сільським головою

Стаття   16

     1.З обговорюваних питань  рада  приймає рішення. Рішення  ради  не повинно суперечити  Конституції України і чинному законодавству.

    2.Рішення ради з кожного питання  приймається на пленарному засіданні.

    3.Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності  альтернативних проектів з одного питання вони ставляться в порядку надходження.

У випадку. коли  жоден з проектів  не набрав  необхідної кількості голосів, сесія утворює

узгоджувальну комісію  у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного  варіанту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії може наголошуватися перерва в роботі сесії.

            4.Пропозиції, доповнення,зміни і  зауваження до проекту рішення, а також до  до програм, заходів і т.п., які приймаються, подаються секретарю сесії в письмовій формі. ці пропозиції голосуються  тільки після того, як проект рішення буде прийнято за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про  інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий  надає йому слово до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок голосується кожен пункт  чи стаття, кожний проект рішення голосується в цілому.

 Стаття   17

            1.На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України,  цим регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше однієї  п’ятої  присутніх  депутатів.

            2.Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів, як правило, перша сесія  нового скликання обирає з числа депутатів  відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу  обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії  приймаються  більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не  можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні  посади.

            3.Перед  початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів(чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитись  без підрахунку  голосів- за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний  депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування: рішення прийнято чи відхилено.

            4.Таємне голосування  обов’язково проводиться при виборах секретаря сільської ради.

            5.Час і місце таємного  голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією, згідно з цим регламентом і оголошується головою лічильної комісії.

Видача бюлетенів здійснюється  безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою формою і в певній кількості.

Бюлетені для голосування повинні мати необхідну для голосування інформацію. В бюлетені для голосування по проекту рішення чи по  єдиній кандидатурі   повинні бути  слова  “за” і  “проти”.

            6.Кожному депутату видається один бюлетень по виборах  секретаря сільської ради.

Бюлетені для таємного голосування видаються  депутатам членами лічильної комісії на основі списків  депутатів і при  пред”явленні ними посвідчення депутата ради. При цьому в  списках  депутатів робиться відмітка.

            Заповнення бюлетенів  проводиться депутатом в кабіні для таємного голосування шляхом ставлення позначки + (плюс) напроти прізвища кандидата за якого ви голосуєте, а якщо ви проти – ставите + напроти не підтримую  (жодного ) кандидата, а в бюлетені по проекту рішення  слів  «за» чи «проти» біля варіантів запропонованих рішень.

            Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні секретаря сільської ради - бюлетені, в яких не має жодної відмітки.

            7.Про  результати таємного голосування  лічильна комісія складає  протоколи, які  підписуються усіма членами  лічильної комісії , після чого голова  лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

При доповіді  лічильної комісії сесія ради  приймає  рішення про затвердження результатів таємного голосування.

            8.Відкрите голосування може проводитись поіменно, якщо на цьому  наполягає більшість присутніх на сесії  депутатів.

            9.Депутат ради зобов”язаний особисто  здійснювати своє право на голосування.

Депутат,  відсутній  при  голосуванні, не має права подавати свій голос  заочно чи пізніше.

            10.При виявленні помилок в порядку і механізмі  голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування, його наслідки визнаються недійсними.

            11.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього  подано більшість  голосів

від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України, а також даним регламентом обумовлений інший порядок голосування, після чого  підписується  сільським головою.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних  поправок, які не змініють зміст  прийнятого рішення.

            12.Прийняте рішення ради в  п”ятнадцятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним  комісіям,  відповідним підприємствам, установам, організаціям.

            13.Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший  строк їх введення в дію.

Рішення ради, які передбачають  адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу  через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку  повноважень ради.

            14.Виконання рішень ради контролюється  постійними  комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

            15.Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі сільському голові, а також ті ,що  викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п”ятнадцятиденний  строк  розглядаються сільським головою  і направляються відповідним державним ї  громадським органам, які зобов”язані в місячний термін  розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутату або постійній комісії, а також раду.

            16.Листи і  звернення громадян, які надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття   18.

                        1.В протоколі сесії ради вказуються:

-назва ради, порядковий номер сесії в межах скликання, дата і місце проведення сесії.

-кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів.

-порядок денний  сесії

-прізвища, номера виборчих округів, депутатів, які виступили ( для осіб, які не є депутатами-посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання доповідачам.

 • перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань ( про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок), заносяться до протоколу сесії.

 1. До протоколу сесії додаються:
 • тексти доповідей і співдоповідей
 • рішення, прийняті радою
 • письмові запити депутатів
 • письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії.
 • списки поіменного голосування
 • тексти виступів тих, записався на виступ, але з тих чи інших причин не одержав слово
 • письмові інформації органів  ради, які роздані депутатам на сесії
 • список реєстрації депутатів
 • список запрошених осіб.
 1. Протокол сесії ради  оформляється в місячний термін.

Протокол сесії підписується сільським головою..

За достовірність записів в протоколі сесії несе відповідальність секретар сільської ради. Оригінали протоколів сесій  зберігаються протягом встановленого строку в сільській  раді, а потім здаються в районний архів на постійне  зберігання.

 ГЛАВА ІІІ.  ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ  ОСОБИ  РАДИ

   Стаття 19.

      1.Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день  першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених  законом.

      2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь  у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов”язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат, крім сільського голови та заступника сільської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

      3.На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих чи службових обов”язків, з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов”язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

      4.Депутат зобов”язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

      5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

      6.Депутат має право  ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засідань  постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

      7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі сільському голові, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним ій органам та посадовим особам, які  зобов”язані розглянути ці пропозиції і зауваження у  строки, встановлені радою і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

      8.Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, які протирічать правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку мандатної  комісії з питань депутатської діяльності і етики, законності і правопорядку прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі- звернутись до виборців з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

Стаття   20

      Депутат має право звернутись до керівників ради та її органів, керівників  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до  голови районної державної адміністрації  з питань, віднесених до відання ради.

      2.Сільська рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів присутніх депутатів.

      3.Орган або посадова  особа , до яких  звернено запит, зобов”язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку  ,встановлені радою, відповідно до закону. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової, які дали їм відповідь на запит, за додатковим  роз”ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесений на обговорення.

За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття   21

      1.Депутати можуть добровільно об”єднуватися в  депутатські групи чисельністю не менше 5-ьох чоловік. Сільський голова та заступник не можуть входити до складу депутатських  груп.

      2.Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

      3.Для реєстрації депутатської групи , сільському голові подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.

Сільський голова на початку чергової сесії ради зобов”язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи та її склад . З цього моменту група вважається зареєстрованою.

      4.Зареєстрована група має право виступати на сесії по будь- якому питанню порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це секретарю сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

      5.Депутатська група не має права виступати від імені сільської  ради.

      6. За поданням зареєстрованої групи, з дозволу голови ради,підготовлені нею документи  розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

      7.Групі депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, які вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.

Стаття  22.

      1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст. 3 Закону України “Про статус  депутатів місцевих рад народних депутатів.” Рада може достроково припинити повноваження у випадках :

- подачі ним заяви про складення депутатських повноважень,

- у зв’язку із вироком суду, який вступив у законну силу і згідно з яким депутата примінена міра покарання, пов’язана з позбавленням волі.

- звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі сільської ради.

      2.Питання про дострокове припинення повноваження депутата попередньо розглядається комісією з питань депутатської діяльності нтики, законності, правопорядку, яка подає раді свій висновок з цього питання.

            3.Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до сільської виборчої комісії для прийняття рішення    про проведення виборів депутата замість  вибулого.

 ГЛАВА  VI.   ПОСТІЙНІ   КОМІСІЇ    РАДИ

Стаття   25

Постійні комісії ради  є органами ради  і обираються  нею на строк її повноважень.

Постійні комісії діють у відповідності із ст. 47 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні” і цим регламентом:

Рада утворює такі постійні комісії:

 • мандатна, з питань депутатської діяльності  та етики,  дотриманні законності і правопорядку, з питань освіти, медицини , культури та соціального захисту населення.
 • комісія з питань планування, бюджету та використання бюджетних коштів.
 • комісія з питань комунальної власності, будівництва, транспорту, зв’язку, екології та раціонального використання земельних ресурсів.

Стаття  26

            Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

            Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням зареєстрованих груп депутатів.

            Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, нові не менш 5-и депутатів.

            Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів  постійної комісії.

            Голосування зі всіх питань утворення постійних комісій проводиться відкрито.

            Голова постійної комісії , рішенням ради, може  в будь-який час бути відкликаним за власним  проханням, у зв”язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним  своїх обов”язків.

            Пропозиції по відкликанню голови постійної комісії вносяться:

 • Особисто головою комісії, згідно його письмової заяви,
 • головою  ради,
 • за рішенням відповідної постійної комісії,
 • не менш як третиною від загального складу депутатів ради , згідно їх письмової заяви.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії  повинно мати обгрунтування причин відкликання.

У випадку відкликання голови постійної комісії   він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла їншого рішення.

Стаття    27

 1. Голова  постійної комісії:
 • організовує роботу  комісії,
 • скликає і веде  засідання комісії,
 • пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідання.
 • дає доручення членам комісії, скликає їх до роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших  доручень,
 • запрошує для участі в засіданнях  комісій посадових осіб, представників громадських організацій і спеціалістів,
 • представляє комісію у відношеннях з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами.
 • організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії,
 •  інформує голову села про розглянуті питання, а також про заходи, прийняті по реалізації рекомендацій комісії,
 • інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень.

2.Секретар постійної комісії:

  -    організовує ведення протоколу засідання постійної  комісії,

 • веде діловодство постійної комісії,
 • організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії,
 • забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією
 • повідомляє членам постійної комісії про дату, час, порядок денний засідання комісії.

 

3.Постійні комісії здійснюють свої  повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій, які приймаються  більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду  органами, підприємствами , установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про  притягнення винних до відповідальності.

              4.Засідання постійних комісій скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісій.

              5.Засідання  постійних комісій ведуться  відкрито. За рішенням  комісії засідання може бути закритим .

Депутати, які не входять до складу цієї комісії мають право бути присутніми на  закритому засіданні комісії.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, розглядатися  постійними  комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються  головами відповідних комісій.

              6.Член постійної комісії зобов”язаний приймати участь у діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій формі або в усній при обговоренні даного питання на сесії ради.

              7. Рішення, висновки, пропозиції постійних комісій підписуються головою комісії.

протоколи засідання постійної комісії підписуються   головою та секретарем відповідної комісії.

Рішення і протоколи засідань зберігаються у справах    комісії, а по закінченню терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

Стаття  30

      1.   Виконавчим органом сільської ради є її виконавчий комітет, який утворюється сільською радою на строк її повноважень.

        2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою.

        3.Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови.

        4.Виконавчий комітет утворюється відповідно сільським головою, заступником голови по виконавчій роботі, секретаря виконавчого комітету а також керівників установ, організацій та інших осіб.

         5.До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар сільської ради, який за рішенням ради виконує повноваження секретаря виконкому.

         6.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює в виконкомі на постійній основі, здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

         7.До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

         8.Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

       9.Виконавчий апарат ради за посадою очолює сільський голова.

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *